Tракийската низина и Централен Балкан под арката на Млечния път